Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 04 : 31
Năm 2020 : 353
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy tắc ứng xử của cán bộ giáo viên - nhân viên trường mầm non Hoa Sen

Quy tắc ứng xử

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen )

CHƯƠNG I
Những quy định chung
 
 Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hoa Sen trong công việc, trong giảng dạy, trong quan hệ xã hội và gia đình.
 Điều 2. Mục đích
Mục đích quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhằm:
                1. Quy định các chuẩn mực xử sự khi giảng dạy, công tác, thực hiện các mối quan hệ xã hội; biết những việc phải làm hoặc không được làm; đảm bảo đúng trách nhiệm của người cán bộ, nhà giáo.
                2. Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội của cán bộ, giáo viên, nhân viên; nâng cao ý thức trách nhiệm tránh gây phiền hà, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
                 3. Là căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lí khi có cán bộ, giáo viên, nhân viên sai phạm các chuẩn mực xử sự trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, nhân dân, phụ huynh học sinh giám sát việc chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 
          CHƯƠNG II
Chuẩn mực xử sự của cán bộ, giáo viên, nhân viên
trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
     
 Điều 3. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ được giao
                1. Tuân thủ và gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn của ngành; không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện để nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ứng xử có văn hóa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
                2. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên bao gồm những việc phải làm và không được làm theo quy định của Bộ Luật lao động, Pháp lệnh cán bộ công chức, Luật giáo dục, Luật phòng, chống tham nhũng, Điều lệ trường mầm non và các văn bản pháp luật có liên quan khác.
Điều 4Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ  CSNDGD
                1. Những điều cán bộ giáo viên, nhân viên  nên làm
a) Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên được quy định trong Điều lệ trường mầm non, Quy chế hoạt động dân chủ của nhà trường và các văn bản pháp luật có liên quan khác;
b) Có thái độ CSNDGD nhiệt tình, nhẹ nhàng, thân ái với trẻ; thận trọng, khách quan, công bằng khi nhận xét đánh giá trẻ; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến của trẻ, hướng dẫn cho trẻ hiểu và thực hiện đúng nội quy, quy định của lớp, nhà trường;
c) Tận tụy với công việc được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao;
d) Trong thời gian CSNDGD, làm việc tại trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có trang phục phù hợp với văn hóa, thẩm mỹ nhà trường, nhằm định hướng văn hóa thẩm mỹ cho trẻ.
                   2. Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên không nên làm
a) Lợi dụng danh nghĩa nhà giáo để thực hiện hành vi trái qui định, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho trẻ và phụ huynh; tổ chức dạy thêm trái qui định;
b) Không dùng các lời nói, hành động vi phạm nhân phẩm trẻ, không trách phạt trẻ khi vi phạm kỷ luật.
 Điều 5Ứng xử trong giao tiếp với phụ huynh học sinh và nhân dân
                  1. Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên nên làm
a) Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện việc trao đổi  thông tin thường xuyên với gia đình trẻ bằng các hình thức như trao đổi trực tiếp, bằng điện thoại.
b) Tiếp xúc với cha, mẹ trẻ tại nhà trường theo đúng giờ quy định; khi giao tiếp cần trao đổi thông tin ngắn gọn, phải bảo đảm thông tin chính xác;
c) Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phải kịp thời trong thực hiện việc tiếp dân và giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và trẻ;
                   d) Khi tiếp phụ huynh, tiếp dân phải sử dụng ngôn từ có văn hóa; phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân; hướng dẫn, giải thích cặn kẽ những vướng mắc của trẻ và phụ huynh học sinh; giải quyết kịp thời  những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, báo cáo cho Ban giám hiệu trực giải quyết những vướng mắc của cha, mẹ trẻ, của nhân dân không thuộc quyền hạn của mình, không để chậm trễ, phiền hà.
                   2. Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên không nên làm
 a) Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho trẻ, cha, mẹ trẻ và nhân dân;
 b) Làm sai lệch hồ sơ, thông báo không chính xác kết quả CSNDGD, rèn luyện của trẻ với cha, mẹ trẻ.
Điều 6. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực trong giáo dục.
                   1. Những việc cán bộ giáo viên, nhân viên nên làm
a) Tuân thủ các nguyên tắc, qui định, kế hoạch của nhà trường, các qui chế chuyên môn trong việc soạn, giảng, đánh giá trẻ;
b) Cung cấp thông tin, báo cáo trung thực về các vụ việc tiêu cực trong giáo dục nếu phát hiện có các hành vi vi phạm;
c) Tạo điều kiện để cha, mẹ trẻ, Ban thanh tra nhân dân tham gia kiểm tra phòng, chống tiêu cực trong nhà trường theo quy định của pháp luật.
                   2. Những việc cán bộ giáo viên, nhân viên không nên làm
a) Có hành vi làm sai lệch hồ sơ trẻ, thông tin kết quả học tập và rèn luyện của trẻ sai sự thật ;
b) Lợi dụng chức trách, quyền hạn của mình làm mất đoàn kết nội bộ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, làm giảm sút uy tín của nhà trường;
c) Cản trở, can thiệp trái quy định vào quá trình thanh tra, kiểm tra của các cấp có thẩm quyền.
Điều 7. Ứng xử với cán bộ lãnh đạo, với đồng nghiệp
                   1. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý
           Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức và văn hóa công vụ trong nhà trường; nắm bắt kịp thời tâm lý, tôn trọng và phát huy dân chủ, kinh nghiệm, sáng tạo của cán bộ, giáo viên khi thực hiện nhiệm vụ; bảo vệ danh dự chính đáng của cán bộ giáo viên khi có phản ánh, tố cáo không đúng sự thật.
                   2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên
a) Tuyệt đối chấp hành quyết định của lãnh đạo nhà trường và chịu trách nhiệm khi thực hiện quyết định đó; nếu thấy quyết định không phù hợp với thực tiễn thì báo cáo ngay cho người ra quyết định; nếu bị ép buộc phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không chịu trách nhiệm về quyết định đó.
b) Thực hiện việc góp ý, phê bình đúng lúc, đúng chỗ, với mục đích xây dựng. Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình làm chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, làm tổn hại uy tín của đồng nghiệp và nhà trường.
                  3. Đối với đồng nghiệp
                  Ứng xử có văn hóa, tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín chính đáng của đồng nghiệp; khi giúp đỡ, hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp phải thực sự chân thành, trong sáng.
Điều 8. Ứng xử với nhân dân nơi cư trú
                   1. Tích cực tham gia tuyền truyền, phổ biến mục đích của các cuộc vận động và công tác xã hội hóa trường học.
                   2. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia sinh hoạt nơi cư trú; chịu sự giám sát của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú.
                   3. Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi cư trú; không tham gia, xúi giục, kích động, bao che các hành vi trái pháp luật.
Điều 9. Ứng xử trong gia đình
                   1. Tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
                   2. Không để bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột lợi dụng danh nghĩa của bản thân để vụ lợi cho gia đình và bản thân.
                   3. Không được tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các việc khác xa hoa lãng phí để vụ lợi.
Điều 10. Ứng xử nơi công cộng
                   1. Chấp hành các quy định của pháp luật và quy tắc sinh hoạt nơi công cộng.
                   2. Không được lợi dụng chức vụ quyền hạn để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động xã hội; tham gia, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật.
                   3. Kịp thời thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết các thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật.
 
CHƯƠNG IV
Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và lãnh đạo các
đoàn thể, tổ trưởng chuyên môn, tổ văn phòng, Ban giám hiệu nhà trường
         
Điều 11. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên
                 1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quyết định này.
               2. Vận động các thành viên trong nhà trường thực hiện đúng các quy định trong Quyết định; phát hiện và báo cáo cho các tổ chức đoàn thể, Ban giám hiệu nhà trường về những vi phạm của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, đoàn thể, tổ chuyên môn, Ban giám hiệu nhà trường
                1. Quán triệt, hướng dẫn và triển khai thực hiện Quy tắc này đến mỗi thành viên.
                2. Niêm yết, công khai Quy tắc này tại phòng hội đồng.
                3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc này của mỗi thành viên trong trường.
                4. Góp ý, phê bình, chấn chỉnh, xử lí các vi phạm hoặc đề nghị  các cấp xử lí theo thẩm quyền.                              
Điều 13. Tổ chức thực hiện.
Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chức, đoàn thể trường Mầm non Hoa Sen có trách nhiệm thực hiện tốt những quy định này. Thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, vi phạm quy định này sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.
 
                          HIỆU TRƯỞNG
                    
 
 
                Trần Thị Sáu
 

Nguồn: hoasen.elc.vn
Tags: quy tắc
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook